SchoolSoft

Socialpedagogutbildning på distans

Studietakt

100%

CSN-nivå

Eftergymnasial

Kurstid

Läsårstider 21/22:
Ht-21, 1 september-30 december.
Vt-22, 3 januari-3 juni.

Läsårstider 22/23 meddelas senare.
Ht-22
Vt-23

Avgifter

Undervisningen är avgiftsfri. Vi tar ut en materialavgift på 2000 kr per läsår, för vissa läromedel och digitalt material. Kostnader för litteratur, resor och eventuell logi vid träffarna tillkommer.

Ansökan

Ansökan är stängd. Det finns inga lediga platser.

Kursansvarig

En utbildning för dig som tycker om att arbeta med och för människor. Kanske du redan arbetar som timvikarie inom ett aktuellt område och saknar formell utbildning, då kan den här distansutbildningen passa dig!

Utbildningen riktar sig framförallt mot målgruppen ungdomar och vuxna med behov och stöd. De sociala verksamheterna drivs av olika aktörer runt om i landet av kommuner, regioner, statliga institutioner eller privata aktörer. De vanligaste verksamhetsområdena som målgruppen finns inom är boendestöd, särskilda boenden, dag- eller heldygnsvård, stödverksamhet för ensamkommande barn och ungdomar, korttidsboenden, behandlingshem samt i olika pedagogiska verksamheter. Utbildningen präglas av folkbildningens helhetsperspektiv, där vi utgår från hela människan och dess styrkor och förmågor. Vem du är som deltagare  och vilka erfarenheter du har med dig, bidrar till utbildningens utformning. Vi studerar det beteendevetenskapliga fältet där ämnen som socialpedagogik, psykologi, sociologi, socialpsykologi och etik ingår. Vi studerar även det sociala arbetets organisation och historia. Förutom våra lärare kommer du att möta föreläsare från arbetslivet, detta för att att utbildningen ska vara aktuell och förankrad i socialpedagogens professionella vardag. En del av utbildningen kommer utgöras av fältstudier, ett spännande och roligt sätt att studera det verksamhetsområde som du är intresserad av att verka i.

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att du som deltagare ska ha genomgått en personlig utveckling och fått kunskaper för att kunna agera professionellt i arbetet som socialpedagog. Du har utvecklat förmågan att förstå människan ur olika perspektiv och kan därmed på ett stödjande sätt arbeta och möta människor i förändring. Du  har fått med dig olika verktyg för att arbeta förebyggande med socialt stöd till ungdomar och vuxna. Du har utvecklat ett lösningsfokuserat tänkande och ett förhållningssätt och bemötande som utgår från den du möter. Du har medvetet reflekterat över grupprocesser, ledarskap och vikten av att ge och ta feedback.

Studieform

Distansstudier på heltid med obligatoriska träffar på Sundbybergs folkhögskola, (2-3 dagar per tillfälle, sex- sju gånger per läsår). Under träffarna får du möjlighet att tillsammans med övriga deltagare samtala och diskutera de olika teorierna och föreläsningar som ni fått till er under studietiden på distans. Det gör att era insikter och medvetenhet fördjupas. Mellan träffarna sker utbildningen via digital nätplattform eller genom fjärrstudier i realtid. Redovisning sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, reflektioner i loggbok eller olika gestaltande former. Handledning och feedback sker kontinuerligt och mestadels skriftligt. Skolan kan inte erbjuda kost och logi vid träffarna. Du behöver själv ha tillgång till dator och internet. Du har inga regelrätta lov, du avgör själv när du gör dina distansuppgifter. Det viktiga är att de lämnas in enligt den studieplan som gäller. De obligatoriska träffarna och de planerade fjärrstudierna i realtid måste du vara närvarande på. 

Utbildningstid

Utbildningen är två år, det vill säga fyra terminer, med uppehåll under sommaren. Utbildningen startar den 1 september 2021 med obligatorisk start på skolan, 1-3 september. Kommande obligatoriska träffar under läsår 21/22 är 7-8 oktober, 1-3 november, 3-4 januari, 28 februari-2 mars, 13-14 april samt 31 maj-3 juni.

Läsårstider 21/22: Ht-21, 1 september-30 december. Vt-22, 3 januari-3 juni.

Behörighet och ansökan

För att kunna bli antagen till socialpedagogutbildningen behöver du:

3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.

Vara minst 23 år

Relevant erfarenhet från yrkesområdet, styrkt genom referenser/intyg.


Förbered dig inför ansökan

Kontrollera att du har digitala kopior på alla nödvändiga dokument som ska bifogas i ansökan:

Personligt brev
En beskrivning av dig, dina intressen och varför du söker till utbildningen

Personbevis
Beställs på Skatteverkets hemsida, välj det personbevis som är för studier. Personbeviset ska vara daterat högst 4 veckor bakåt från den dag du ansöker.

Kopior av gymnasiebetyg med bilagor

Kopior av betyg från andra utbildningar

Kopior av arbetsintyg
På intyget ska det framgå hur mycket du har arbetat. Anställningsavtal är ej giltigt.

Referenser
Ange namn, titel/relation samt mejladress eller telefonnummer

Övriga meriter
Ange ledarerfarenheter, flerspråkighet, sociala uppdrag eller föreningsverksamhet.

Urval och antagning

Om din ansökan är komplett och du är behörig, kallas du till en intervju. Besked om antagning eller eventuell reservplacering ges löpande från slutet av maj 2021. Vårt urval baserar sig på formell behörighet och relevant yrkeslivserfarenhet, men också på det du berättar om dig själv under intervjun. Utifrån en helhetsbedömning av lämplighet för yrket och förmågan att passa in i gruppen kommer vi att göra ett urval. Erfarenhet av arbete inom relevant område är meriterande. Du behöver ha datorvana och tillgång till dator och internetuppkoppling för att kunna gå kursen.

Har du funderingar kring om du är behörig att söka? Kontakta vår studie- och yrkesvägledare, Nadine Gaib nadine.gaib@sundbyberg.fhsk.se